Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Ajánlott szakdolgozat témakörök

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

A témakörök átfogó jellegűek. Javasolt az egyes témakörök egy adott szervezetre vonatkozóan történő kifejtése, több szervezet adott területének összehasonlító elemzése, továbbá környezetelemzésen alapuló, esetleg idősoros értékelése. Amennyiben a hallgató a javasolt témaköröktől eltérő témát választ, a szakfelelőssel történő egyeztetés után a téma kidolgozásra kerülhet.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakdolgozati témajavaslatok: Letölthető dokumentum

Szakdolgozati témakörök Pénzügy és számvitel alapszak
1. Adott vállalkozás tevékenységének komplex elemzése
2. A számvitel hazai és nemzetközi szabályozása, harmonizációja
3. A vállalkozások beszámolójának elemzése
4. Pénzügyi stabilitás Európában
5. Világgazdasági mechanizmusok
6. Pénzügyi globalizáció jellemző folyamatai
7. Nemzetközi pénzügyi folyamatok és intézményi rendszer
1. Monetáris politika eszközeinek értékelése hazánkban
2. A bázeli irányelvek érvényesülése a bankszektorban
3. A hazai és nemzetközi elszámolás forgalom, SEPA
4. Bankmenedzsment szerepe, feladatai
5. Biztosítok szerepe a hazai pénzügyi intézmény rendszerben
6. A magyar államháztartás pénzügyi kérdései
7. Pénzmosás megakadályozására tett intézkedések gyakorlati megvalósulása
8. Kockázati tőkebefektetési alternatívák vizsgálata
9. Hazai vállalkozások versenyképességét befolyásoló pénzügyi folyamatok
10. Vállalkozások külső finanszírozási alternatívái
11. Külső és belső ellenőrzés szerepe a vállalkozások működésében
12. MNB szerepe a pénzügyi intézményrendszer monitoringjában
13. Megtakarítási szokások vizsgálata hazánkban
14. Részvénybefektetések értékelés
15. Tőzsdei ügyletek értékelése
16. Adott vállalkozás forgóeszköz gazdálkodásának vizsgálata
17. Betétbiztosítási rendszerek működése és szerepe, fióktelepek speciális esetei
18. Nemzetközi számviteli standardrendszerek érvényesülése hazánkban
19. Az államháztartás számvitelt érintő kérdései
20. Önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata
21. CAMELS módszer szerepe a bankok elemzésében
22. Hitelintézetek beszámolási kötelezettségét érintő kérdések
23. Öngondoskodás vizsgálata Magyarországon
24. Állami szerepvállalás a nyugdíjrendszerbe
25. Adott vállalkozás integrál vállalatirányítási rendszerének bemutatása, elemzése
26. Vállalkozások banki hitellel történő finanszírozási alternatívái, korlátai
27. Lakossági jelzáloghitelezés múltja és jövője
28. Szabad felhasználású hitelek szerepe a háztatások hitelezésében
29. Projekt- és szindikált hitelezés szerepe a vállalatfinanszírozásban
30. Pénzügyi tervezése szerepe a vállalati működésben
31. Kontrolling rendszerek, módszerek alkalmazási gyakorlata egy adott vállalkozás, intézmény esetén
32. Balanced Scorecard módszer alkalmazása
33. A vezetői számvitel kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál, intézménynél
34. Fiskális politika aktuális kérdései hazánkban
35. Nemzetközi adózás és hazai adóharmonizáció kapcsolata
36. Vállalkozások pénzgazdálkodásának vizsgálata
37. Vállalkozások alapításának, megszűnésének, átalakulásának számviteli és pénzügyi folyamatai
38. Létszámgazdálkodás hatása a vállalkozás pénzügyi helyzetére
39. Egy adott vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása és annak alkalmazása.
40. Egy adott vállalkozás számviteli információs rendszerének és alkalmazott tervezési elemzési módszereinek értékelése és továbbfejlesztése.
41. Egy adott vállalkozás költséggazdálkodásának értékelése és továbbfejlesztése.
42. A gazdasági kalkuláció hasznosítási lehetőségei a vállalkozás döntés előkészítő és ellenőrzési tevékenysége során.
43. Az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok, különös tekintettel a számviteli teendőkre vonatkozóan.
44. A vállalkozás költséggazdálkodási rendszerének kialakítása és elemzése.
45. Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése.
46. A számviteli információs rendszer szerepe, feladata a vállalkozás vezetésében, a vezetői döntés előkészítésében.
47. Nemzetközi társaságok számviteli rendjének sajátosságai.
48. A vállalkozás átalakulása, sajátos számviteli elszámolása.
49. A nemzetközi számviteli szabályok hatása a magyar számviteli rendszerre.
50. A vezetői számviteli rendszer kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál.
51. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül.
52. A számviteli törvény és az adótörvény kapcsolata, egy adott vállalkozásnál.
53. A hitelintézetek beszámolási kötelezettségének hazai és nemzetközi gyakorlatának összehasonlítása.
54. Hitelintézetek eszközminősítési és céltartalék képzési gyakorlata.
55. Agrárvállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása, működésének értékelése, elemzése.
56. A konszolidált éves beszámoló elemzésének célja, módszerei, információ tartalmának hasznosítása a hitelezők részéről.
57. Egy konkrét önkormányzat beszámolójának elemzése.
58. Könyvelőprogramok összehasonlító elemzése.
59. Környezeti számvitel vezetői és pénzügyi számviteli aspektusai.

 

Szakdolgozati témakörök Kereskedelem és Marketing alapszak

1. Vállalatok, vállalkozások marketing tevékenységének elemzése (kisebb cégek esetében javasolt)
2. A marketing eszközrendszer működése a vállalati gyakorlatban: termékpolitika, vagy árpolitika,
vagy értékesítési politika, vagy piacbefolyásolás elemei (nagyobb cégek esetében javasolt)
3. Marketing szemlélet és gyakorlat tükröződése a vállalati szervezetben
4. Egy vállalat/vállalkozás marketingterve
5. A vállalat(ok) nemzetközi marketing tevékenységének elemzése (előnyei, hátrányai, buktatói,
lehetőségei)
6. Kulturális ismeretek szerepe a nemzetközi üzleti gyakorlatban, kulturális különbségek
7. Nemzetközi üzleti gyakorlat
8. Szolgáltató vállalatok marketing eszközrendszere, a 7P elemzése (kisebb cégek esetében javasolt)
9. Szolgáltató vállalatok marketing-mix specifikumai, a 3P elemzése (nagyobb cégek esetében
javasolt)
10. Szolgáltató cégek összehasonlító elemzése a gyakorlatban (versenytárselemzés)
11. A panasz-szituáció menedzsment gyakorlata, a vállalatok marketingtevékenységében
12. Egy termék/termékcsalád vagy szolgáltatás marketing eszközrendszerének elemzése
13. Új termék fejlesztése és piaci bevezetésének gyakorlata
14. Fogyasztói szokások tényezői egy termék, termékcsoport piacán
15. Vásárlói szegmensek, adott termék piacán
16. A márkázás/csomagolás szerepe, jelentősége napjaink marketing gyakorlatában
17. A fiatalok és a márkák viszonya egy –egy termék/termékcsoport/szolgáltatás piacán
18. Az ár és/vagy a minőség fogyasztói érzékelése
19. Újszerű értékesítési csatornák a marketingben
20. A kiskereskedelem változási tendenciái
21. A bolt/üzlet/szolgáltató választás szempontjai a fogyasztó szemszögéből
22. A franchise alkalmazásának lehetőségei
23. Marketingkommunikációs eszközök a vállalatok, vállalkozások gyakorlatában
24. Újszerű promóciós eszközök a hazai (és nemzetközi) gyakorlatban
25. Reklám-fogyasztás és a vásárlási szokások kapcsolata
26. Média-preferencia vizsgálata egy konkrét célcsoport vonatkozásában
27. A hazai médiapiac trendjeinek vizsgálata
28. Imázs-építés a gyakorlatban: az arculat és az imázs elemek átfogó elemzése konkrét példán
keresztül
29. Önimázs és tükörimázs eltérései az egyén, szervezetek vagy az ország aspektusából vizsgálva
30. A vállalati PR és arculattervezés jellemzői
31. PR eszközök a gyakorlatban: külső és belső PR átfogó elemzése egy konkrét példán keresztül
32. Egy vállalat/vállalkozás BTL tevékenységének elemzése Az eladásösztönző eszközök alkalmazásának
lehetőségei a marketing kommunikációban
33. DM akciók hatásának elemzése (Direct Mail)
34. A személyes eladás, mint promóciós eszköz
35. Kiskereskedelemben használt promóciós eszközök (Merchandising)
36. A gerillamarketing eszközei, lehetőségei
37. A marketinginformációs rendszer kialakításának lehetőségei a vállalati gyakorlatban
38. Szekunder és primer jellegű piackutatási vizsgálat lebonyolítása és feldolgozása egy-egy termék/
szolgáltatás piacán
39. Megfigyeléses és kísérleti vizsgálat lebonyolítása egy termék/szolgáltatás fogyasztói piacán
40. A szervezeti piac vásárlási döntési folyamatának gyakorlati megvalósulása
41. A szervezeti piac sajátosságai egy vállalat, vállalkozás gyakorlatában
42. Az üzleti ajánlat és megvalósítása (B2B)
43. A vállalati beszerzés, beszállítók, stratégiai döntések ezen a területen (B2B)
44. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők vizsgálata egy termék/szolgáltatás piacán
45. A referenciacsoportok közvetett és közvetlen hatása a fogyasztók magatartására
46. A változó fogyasztási szokások jellemzői (élelmiszerfogyasztás/tartós fogyasztási cikkek/
étkezés/wellness)
47. A változó fogyasztási szokások és az egészséges életmód (étkezés/szabadidő/sport) kapcsolata
48. Egészségtudatosság térnyerése a vásárlási/fogyasztási szokásokban (bio/ natúr/ reform termékek/
gyógyszerek/gyógyhatású készítmények)
49. Az egészségügyi/gyógyszermarketing tendenciái Magyarországon
50. A vendéglátás trendjeinek vizsgálata az élelmiszerfogyasztói magatartás aspektusából
51. Háztartáson kívüli étkezési szokásaink (munkahelyen/ iskolában/ étteremben)
52. A fogyasztói magatartás és az értékrend, életstílus kapcsolatának vizsgálata konkrét termék
vagy szolgáltatás igénybevételének aspektusából
53. Az internet nyújtotta lehetőségek alkalmazása a marketingben / az internethasználat előnyei és
veszélyei
54. Az internet, a világháló és a business marketing kapcsolata
55. Borvásárlási szokások elemzése
56. A zöldség/gyümölcsfogyasztás változó tendenciái
57. A hobbyállattartók vásárlási preferenciái
58. A környezetvédelem szerepe és fontossága a fiatal korosztály szemszögéből
59. Az alternatív energiaforrások alkalmazása a gyakorlatban
60. A „zöldmarketing" lehetőségei

 

Szakdolgozati témakörök Gazdálkodás és Menedzsment alapszak
1. Statisztikai módszerek alkalmazása a piackutatásban.
2. Iparágelemzésben használható statisztikai módszerek alkalmazása
3. Idősorelemzés módszereinek használata a gazdasági elemzésekben
4. A marketing eszközök alkalmazása a nagyvállalati szektorban.
5. Az egri borvidék marketing stratégiája és alkalmazható marketing eszközei.
6. Fogyasztói magatartás vizsgálata egy tetszőleges termék vagy szolgáltatás esetén.
7. Marketingeszközök alkalmazási lehetőségei az élelmiszeriparban.
8. Egy cég/szervezet kommunikációjának (marketingkommunikáció, külső és belső PR, üzleti adminisztráció) vizsgálata.
9. Egy vagy több vállalat, vállalkozás vagy egyéb szervezet marketingtevékenységének elemzése (pl. marketingkörnyezet, stratégia, márkaérték, marketingmix-elemek stb. vizsgálata)
10. Régiók/települések marketingtevékenységének elemzése (Regional Marketing, Place,
Marketing).
11. Fogyasztói magatartás és motivációk vizsgálata a turizmusban vagy egyéb termék/szolgáltatás piacán (pl. környezet- és egészségtudatos fogyasztási szokások vizsgálata).
12. Helyi, regionális fenntarthatósági elemzések
13. Az infokommunikációs technológiák térnyerésének gazdasági elemzése
14. A műszaki fejlődés makrogazdasági hatásának elemzése
15. A versenyképesség tényezői és fejlesztésük lehetősége egy adott régióban
16. Régiók gazdaságának összehasonlító elemzése
17. Fenntartható/környezetbarát fogyasztás – lehetőségek, módszerek, technikák.
18. Vállalatvezetők társadalmi és környezeti felelősségének kialakulása és fejlődése a fejlett ipari államokban és Magyarországon
19. Egy cég/szervezet kommunikációjának (marketingkommunikáció, külső és belső PR, üzleti adminisztráció) vizsgálata
20. A bűnözés térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel
21. A demográfiai tényezők térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel
22. Az iskolázottság szerepe a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításában
23. Az egészségi állapot közgazdasági összefüggéseinek elemzése
24. A humánfejlettség térbeli differenciáltságának elemzése
25. Az infrastrukturális fejlettség térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel
26. A térbeli jövedelemegyenlőtlenségek elemzése
27. Az ingatlanárak, mint a társadalmi és gazdasági fejlettség területi indikátorai
28. A komplex társadalmi és gazdasági fejlettség térbeli differenciáltságának elemzése
29. A környezetszennyezés térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel
30. A turizmus szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettségben, fejlődésben
31. Kompetencia-vizsgálatok (a munkáltatók által elvárt kompetenciák)
32. Az oktatási rendszer által kialakított kompetenciák megfelelősége a gazdasági szféra elvárásainak
33. A tudás alapú társadalom jellemzése; a vállalkozások alkalmazkodása a változó társadalmi-gazdasági feltételekhez
34. Szervezetek humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálatra
35. A személyzetbeszerzés szerepe a hatékony szervezeti működésben.
36. Egy választott emberi erőforrás gazdálkodási (HR) tevékenység bemutatása és elemzése.
37. Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon és a foglalkoztatásban.
38. Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok a munkaerőpiacon és a szervezeti HR-ben.
39. A nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők vizsgálata.
40. A tipikus foglalkoztatási formák vizsgálata az EU-ban és Magyarországon
41. Vállalatok humánerőforrás menedzselési gyakorlatának összehasonlító elemzése
42. Munkaerő-piaci tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban.
43. A nem hagyományos foglalkoztatási formák térnyerésének, a munkaviszonyok változásának vizsgálata napjainkban.
44. Vállalatok humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata
45. Munkaerő-mobilitást befolyásoló tényezők. A munkaerő-mobilitás gazdasági jelentősége.
46. Globalizáció a társadalmi jogban
47. Fejlődési tendenciák a gazdasági jogban
48. Gazdasági jog és környezeti szabályozás
49. Kontrolling információs rendszer kialakítása, működésének elemzése.
50. Egy kiválasztott gazdaság szervezet- pénzügyi, gazdasági, jövedelmezőségi, piaci helyzetének elemzése.
51. Ügyviteli folyamatok bemutatása, értékelése, továbbfejlesztése (az oktatásban betöltött szerepe, modelleken keresztül)
52. A magyar és a nemzetközi számviteli szabályozás összehasonlítása
53. Értékelési módszerek hatása egy vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetére
54. A piaci értékelés lehetőségei a számvitelben
55. Egy vagy több konkrét vállalat pénzügyi eredményességének vizsgálata és jövőbeni előrejelzése pénzügyi mutatók segítségével
56. Egy vállalkozás stratégiai és üzleti elemzése
57. Egy vállalkozás kontrolling rendszerének elemzése
58. Kockázat és bizonytalanságkezelés egy vállalkozás példáján
59. Együttműködés és koordináció egy piac szereplői között
60. Innovációmenedzsment
61. Innovációpolitika
62. Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (Vállalati stratégiák/stratégiai döntések elemzése)
63. Versenyképesség (mikro- és makroszintű, regionális is)
64. Gazdaságpolitika
65. Stratégiai térkép és/vagy BSC elemzés készítése
66. Vállalati benchmarking-elemzés
67. Nyílt innovációs folyamatok, nyitott üzleti modellek
68. Sikersztori(k) kockázati tőkével
69. Közszféra-innovációk
70. Üzleti modell elemzés
71. Kreatív iparok, kreatív szolgáltatások
72. Értéklánc-analízis
73. Információtechnológia és innováció
74. Szociális innováció
75. Öko-innovációk
76. Külföldi működőtőke-befektetések elemzése
77. A K+F adókedvezmények nemzetközi gyakorlata
78. Klaszterek a világban, Európában és Magyarországon
79. A K+F nemzetköziesedése
80. Smart fiscal consolidation - nemzetközi összehasonlítás
81. Intelligens szakosodási stratégiák (angolul tudni kell)
82. Egy konkrét vállalkozás üzleti tervének elkészítése (családi, KKV)
83. Egy vagy több konkrét vállalat minőségügyi rendszerének elemzése, összehasonlítása (minőségszabályozás, minőségirányítás
84. Korszerű logisztikai rendszerek alkalmazása a vállalati gyakorlatban
85. A KKV- k finanszírozási sajátosságai (különös tekintettel: inkubáció, kockázati tőke, banki finanszírozás, faktoring, kockázati tőke)
86. Értékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Értékpapírok (kötvény részvény szerepe a finanszírozásban).
87. Forgótőke menedzsment a gyakorlatban. (kiemelten: a finanszírozási stratégiá

 

Szakdolgozati témakörök Emberi erőforrások szakos hallgatók számára

1. Egy cég/szervezet kommunikációjának (marketingkommunikáció, külső és belső PR, üzleti adminisztráció) vizsgálata.
2. Egy vagy több vállalat, vállalkozás vagy egyéb szervezet marketingtevékenységének elemzése (pl. marketingkörnyezet, stratégia, márkaérték, marketingmix-elemek stb. vizsgálata).
3. Helyi, regionális fenntarthatósági elemzések.
4. Az infokommunikációs technológiák foglalkoztatásra gyakorolt hatásának elemzése.
5. Választott régió/kistérség munkaerő-piaci jellemzése.
6. Munkaerő-piaci tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban.
7. Vállalatvezetők társadalmi és környezeti felelősségének kialakulása és fejlődése a fejlett ipari államokban és Magyarországon.
8. A demográfiai tényezők térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel.
9. Az iskolázottság szerepe a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításában.
10. Az egészségi állapot közgazdasági összefüggéseinek elemzése.
11. A humánfejlettség térbeli differenciáltságának elemzése.
12. Kompetencia-vizsgálatok (a munkáltatók által elvárt kompetenciák).
13. Az oktatási rendszer által kialakított kompetenciák megfelelősége a gazdasági szféra elvárásainak.
14. A tudás alapú társadalom jellemzése; a vállalkozások alkalmazkodása a változó társadalmi-gazdasági feltételekhez.
15. A dolgozók képzése; munkahelyi képzési rendszerek kialakítása
16. Szervezetek humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálatra
17. A személyzetbeszerzés szerepe a hatékony szervezeti működésben.
18. Egy választott emberi erőforrás gazdálkodási (HR) tevékenység bemutatása és elemzése.
19. Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon és a foglalkoztatásban.
20. Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok a munkaerőpiacon és a szervezeti HR-ben.
21. A nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők vizsgálata.
22. Atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata az EU-ban és Magyarországon.

23. Vállalatok humánerőforrás menedzselési gyakorlatának összehasonlító elemzése.
24. Munkaerő-piaci tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban.
25. A nem hagyományos foglalkoztatási formák térnyerésének, a munkaviszonyok változásának vizsgálata napjainkban.
26. Vállalatok humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata.
27. Munkaerő-mobilitást befolyásoló tényezők. A munkaerő-mobilitás gazdasági jelentősége.
28. Globalizáció a társadalmi jogban.
29. Fejlődési tendenciák a gazdasági jogban.
30. Gazdasági jog és környezeti szabályozás.
31. Kontrolling információs rendszer kialakítása, működésének elemzése.
32. Egy kiválasztott gazdaság - pénzügyi, gazdasági, jövedelmezőségi, piaci helyzetének elemzése.
33. A kompetenciavagyon felmérési módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása, konkrét cég(ek) példáján.
34. Egy vállalkozás stratégiai és üzleti elemzése.
35. Egy vállalkozás kontrolling rendszerének elemzése.
36. Kockázat és bizonytalanságkezelés egy vállalkozás példáján.
37. Együttműködés és koordináció egy piac szereplői között.
38. Innovációmenedzsment.
39. Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (Vállalati stratégiák/stratégiai döntések elemzése).
40. Versenyképesség (mikro-, és makroszintű, regionális is).
41. Gazdaságpolitika.
42. Innovációk az emberi erőforrás-menedzsmentben.
43. Egy vagy több konkrét vállalat minőségügyi rendszerének elemzése, összehasonlítása (minőségszabályozás, minőségirányítás

 

Szakdolgozati témakörök Turizmus vendéglátás alapszakos valamint Turizmus menedzsment szakos hallgatók számára

1. A magyar idegenforgalom bevételi szerkezetének és támogatási rendszerének elemzése az elmúlt
10 évben
2. Globalizáció és turizmus – tendenciák a nemzetközi idegenforgalomban
3. Idegenforgalmi kereslet-kínálat analízis egy választott városban ill. régióban
4. A 7 P szerepe a turizmusban
5. A városmarketing gyakorlata egy választott városban
6. Egy választott utazási iroda vagy szálloda marketingtevékenysége
7. Reklám a turizmusban
8. Hivatásturizmus – konferenciaturizmus
9. A fellendülőben levő gyógyturizmus
10. A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei
11. Falusi turizmus egy választott régióban
12. Aktív turizmus egy választott régióban
13. Borturizmus egy választott régióban
14. Ökoturizmus egy választott régióban
15. Egy választott Nemzeti Park turisztikai koncepciója
16. Egy választott tematikus park gazdasági elemzése vagy koncepciója
17. Turisztikai fejlesztési lehetőségek a Mátrában
18. Egy választott kistérség turisztikai koncepciója
19. Alternatív turisztikai lehetőségek Észak-Magyarországon
20. Turisztikai termékek versenyképessége
21. Kulturális turizmus, vallásturizmus
22. Rendezvényturizmus
23. Terület-, régió- és településfejlesztés és turizmus kapcsolata
24. Turisztikai attrakciók menedzselése
25. Turisztikai fejlesztések hatásvizsgálata
26. A vendéglátás gazdaságtana
27. A vendéglátás menedzsmentje
28. Magyar gasztronómia
29. Nemzetközi gasztronómia
30. A vendéglátás és a gasztronómia globalizációja

Gazdaságinformatikus szak szakdolgozati témák
1. JAVA enterprise computing (J2EE) adatbázis alkalmazás készítése. (angol nyelv ismerete szükséges)
2. A Black-Merton-Scholes opció árazási modell és számítógépes implementációja. (angol nyelv ismerete szükséges)
3. Az IBM Rational CLM fejlesztői környezet . (angol nyelv ismerete szükséges)
4. Adatbányászat és gazdasági alkalmazásai.
5. Tartalomfejlesztés MOODLE/SCORM környezetben.
6. Információs rendszerek menedzselése - módszertanok (ITIL, COBIT, VALIT) (angol nyelv ismerete szükséges)
7. Az internet szerepe a vállalati folyamatokban
8. A vállalati tudásmenedzsment korszerű megoldásai
9. Az üzleti intelligencia alkalmazásai a bankszektorban
10. Az üzleti intelligencia alkalmazásai a vállalati szektorban
11. Az adatbányászat korszerű algoritmusai és számítógépes eszközei
12. A korszerű weblaptervezés módszerei
13. A korszerű programfejlesztés modelljei és módszerei
14. A közösségi oldalak adatvédelmi és biztonsági problémái és megoldásai
15. A felhő alapú informatika gazdaságtana és hazai alkalmazásának kérdései
16. Az on-line játékok gazdasági kérdései
17. Az elektronikus kereskedelem fejlődése és biztonsági kérdései
18. Az elektronikus fizetés módszerei és biztonsági megoldásai
19. AZ ITIL alkalmazás a mindennapi gyakorlatban
20. A nyílt forráskódú szoftverek alkalmazásának gazdasági kérdései
21. A vizualizáció, mint döntéstámogató eszköz fejlődése és perspektívái
22. Egy valós üzleti probléma megoldása C# nyelven – programfejlesztés, dokumentálás, működő program
23. Webalkalmazás készítése – működő on-line shop készítése
24. Intelligens oktatási segédanyagok készítése
25. Mesterséges intelligencia alkalmazása az üzleti életben
26. Gazdasági témájú szabályalapú szakértői rendszer kifejlesztése

 

A Vezetés és szervezés mesterképzési szak diplomadolgozat témakörei

A témakörök átfogó jellegűek. Javasolt az egyes témakörök egy adott szervezetre vonatkozóan történő kifejtése, több szervezet adott területének összehasonlító elemzése, továbbá környezetelemzésen alapuló, esetleg idősoros értékelése. Amennyiben a hallgató a javasolt témaköröktől eltérő témát választ, a szakfelelőssel történő egyeztetés után a téma kidolgozásra kerülhet.
1. A közszolgáltatások gazdasági jelentősége a magyar társadalomban
2. A magyarországi vállalkozások és más gazdasági szervezetek változása, átalakulása, ható tényezők.
3. A mátrix szervezetek működése illetve a Mátrix szervezet működésének, döntéshozatali mechanizmusának előnyei és hátrányai
4. A szervezetfejlesztés folyamata egy konkrét példán értékelve. A motiváció jelentősége, eszközrendszere.
A szervezetek kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők.
5. A szervezeti működés összetevői, stratégia kapcsolata. (Szervezeti struktúra.)
6. Az egységes európai szabadalom: a bevezetés folyamata, előnyök, hatások
7. Az értékfolyamatok tervezése, szervezése és a vezető szerepe.
8. Az innovatív szervezetek jellemzői. A változtatásmenedzsment és az innováció közötti kapcsolat.
Szervezeti életciklusmodellek, a változtatási helyzetek felismerése.
9. Fenntartható fejlődés az edelényi kistérségben
10. Fenntarthatóság társadalmi pillére és a vállalati felelős magatartás. Fenntartható fejlődés kérdései.
11. Innováció folyamata a szervezetekben. Tanuló szervezet.
12. Kis- és középvállalatok sikeressége és az innováció kapcsolata. A vezetői hozzáállás szerepe.
13. Konfliktuskezelési megoldások/ stílusok kisvállalkozásoknál
14. Stratégiai gondolkodás, stratégiakészítés folyamata, jelenléte, szerepe a versenyképességben. A humán erőforrás és a vállalati stratégia közötti kapcsolat.
15. Humánerőforrás menedzsment. Az emberi erőforrás-gazdálkodás elemzése.
16. Szervezeti kultúra és a kommunikáció kapcsolata. (Külső és belső kommunikáció.) Vállalati társadalmi felelősségvállalás.
17. Szervezeti kultúra, változására ható tényezők. A vezető szerepe.
18. Szervezeti válság kezelésének menetrendje, leggyakoribb elemi válságkezelő stratégiák. Változtatás és válságmenedzsment folyamata.
19. Vállalati folyamattervezés menete. A termelékenység, versenyképesség, stratégia összefüggései. A
vezetés szerepe a sikerességben.
20. Vezetői attitüdök és értékrend.

 

A Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak diplomadolgozat témakörei
1. Magyarországi vállalkozások és más gazdasági szervezetek változása, átalakulása,ható tényezők.
2. Szervezeti kultúra és a kommunikáció kapcsolata.
3. Vállalkozások beruházásainak vizsgálat, beruházások hatása az eredményre.
4. Vállalkozás adózásának elemzése.
5. Vállalkozások együttműködési projektjeinek elemzése.
6. Információmenedzsment. Információs rendszerek, vállalatirányítási rendszerek használatának elemzése, bevezetés hatásainak vizsgálata
7. Kontrolling menedzsment. Vállalkozás kontrolling tevékenységének elemzés.
8. Környezetvédelem, vállalkozások környezettudatos magatartása
9. Stratégia menedzsment. Vállalkozások stratégiájának vizsgálata, annak hatása a vállalkozás működésére.
10. Változásmenedzsment. Vállalati változások hatásainak elemzése
11. Vállalkozás, régió versenyképességének, működési folyamatainak vizsgálata
12. Vállalkozások környezetének vizsgálata, környezet működésre gyakorolt hatásai.
13. Válságmenedzsment. Vállalkozások válságkezelési folyamatai, gazdasági válság hatásai.

14. Adóformák-, adókedvezmények-, vállalkozás adózásának elemzése.
15. Humánerőforrás menedzsment. Az emberi erőforrás-gazdálkodás elemzése.
16. Szervezeti kultúra, változására ható tényezők. A vezető szerepe.
17. Folyamatmenedzsment, vállalkozások gazdasági folyamatainak elemzése, fejlesztési folyamatok hatásai.
18. Finanszírozás menedzsment. Vállalkozások beruházás finanszírozási vizsgálata, finanszírozási lehetőségek elemzése.
19. Adóhatóság ellenőrzési folyamatainak elemzése, értékelése.
20. Az innovatív szervezetek jellemzői, az innováció folyamata a szervezetekben, vállalkozások sikeressége és az innováció kapcsolata
21. Marketingmenedzsment. Vállalkozások marketing tevékenyégének elemzése, marketingtevékenység fejlesztésének hatásai, fogyasztói magatartás
22. Vállalkozások működésének vizsgálata, ágazatelemzés, teljesítményértékelés.


< Vissza